โครงการ “ลดคอเลสเตอรอลเพื่อหัวใจดี”

โครงการ “ลดคอเลสเตอรอลเพื่อหัวใจดี”

จังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ชวนคนสุพรรณ ลดคอเลสเตอรอล

โรคในกลุ่มหัวใจและหลดเลือดที่เป็นปัญหาสำคัญและเป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสุง โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองใหญ่(อัมพฤกษ์ อัมพาต) ซึ่งพบอัตราการเสียชีวิตติดอันดัย 1 ใน 3 มาโดยตลอด ประมาณ 35,000 รายต่อปี หรือเสียชีวิต 1 คน ทุกๆ 15 นาที ทำให้ประเทศต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสูยเสียงบประมาณในการรักษาด้วย

จากพันธกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ต้องการเห็นชาวสุพรรณบุรีมีสุขภาพอนามัยที่ดี ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้ริเริ่มโครงการคนสุพรรณลดคอเลสเตอรอลเพื่อหัวใจดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดผูัจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ทติ เบเนคอล ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากฟินแลนด์ที่มีผลวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่า ช่วยลดคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ ข้าราชการ ครูและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี มีอายุ 35 ปีขึ้นไปและมีระดับคอเลสเตอรอลสูงกว่า 200 มก.จาก 10 อำเภอ มารวมพลังพร้อมใจกันลดคอเลสเตอรอลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ด้วยการดื่มผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของ แพลนท์ สตานอลเอสเตอร์ โดยมีการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับคอเลสเตอรอลก่อนร่วมโครงการและจะมีการตรวจเช็คระดับคอเลสเตอรอลอีกครั้งเมื่อครบ 4 สัปดาห์ เพื่อที่จะได้ทราบว่า อำเภอใดเป็นอำเภอที่มีสุขภาพดีที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2556

จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 550 คนจาก 10 อำเภอ มีระดับคอเลสเตอรอลลดลง 10.31% โดยค่าเฉลี่ยคอเลสเตอรอลรวมหลังจบโครงการลดลงจาก 251.3 เหลือ 225.4 โดยอำเภอที่มีการรณรงค์ลดคอเลสเตอรอลได้สูงสุด 3 ลำดับคือ อำเภอด่านช้าง อำเภอสามชุก และอำเภออู่ทอง ซึ่งสามารถลดค่าเฉลี่ยคอเลสเตอรอลรวมลดลงได้ 17.47% และ 10.79% ตามลำดับ

จากค่าเฉลี่ยคอเลสเตอรอลที่ลดลง นับได้ว่าโครงการคนสุพรรณลดโคเลสเตอรอลฯ เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการรวมพลังกันของชาวสุพรรณ ทั้ง 10 อำเภอ ซึ่งจะทำให้สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหัวใจแข็งแรงจังหวัดแรกและเป็นจะเป็นตัวอย่างในการขยายผลสู่การดูแลสุขภาพหัวใจของประชากรไทยทั้งประเทศ ดูแลคอเลสเตอรอลวันนี้ เพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง